Cookie beleid vv Heino

De website van vv Heino is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Reglement

Reglement

REGLEMENT VRIENDEN van vv HEINO

Naam

De ‘Vrienden van de vv Heino’ is een –niet zelfstandige- afdeling van de vv Heino en de deelnemers accepteren de verplichting zich te houden aan de statuten van de vv Heino.

Doelstelling:

Ondersteunen van de voetbalvereniging Heino in al haar geledingen (jeugd en senioren, prestatie en recreatie, organisatie en accommodatie, etc) door extra opbrengsten te genereren, die het mogelijk maken bijzondere wensen en investeringen uit te voeren.

Oprichting

De ‘Vrienden van vv Heino’ is op 22 september 2005 voor onbepaalde tijd opgericht.

Lidmaatschap

* Het lidmaatschap staat open voor iedereen die de voetbalvereniging Heino een warm hart toedraagt. Dus zowel huidige leden, donateurs en donatrices, als oud-leden en niet-leden. Lidmaatschap is voorbehouden aan ‘natuurlijke personen’.
* Een lid kan zich zowel mondeling, schriftelijk als via internet aanmelden. Het lidmaatschap gaat in nadat een aanmeldingsformulier is ondertekend en de jaarlijkse bijdrage is voldaan.
* De jaarlijkse bijdrage bedraagt € 55,00, welk bedrag door de Vriendenvergadering jaarlijks kan worden aangepast.
* Een seizoen van de ‘Vrienden van vv Heino’ is gelijk aan het verenigingsjaar van de vv Heino.
* Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren.

Bestuur

* Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen.
* Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
* Elk bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. De aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar.
* Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van diens voorganger.
* De voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gelijktijdig aftreden, buitengewone omstandigheden daargelaten.

Werkzaamheden Bestuur

Het bestuur:

· Ontwikkelt jaarlijks een beleidsplan/activiteitenplan.

· Houdt een ledenadministratie bij en is verantwoordelijk voor een correcte financiële administratie.

· Doet jaarlijks verslag van de activiteiten van de Vrienden van Heino tijdens de algemene najaarsledenvergadering van de vv Heino en stelt de administratie voor controle beschikbaar aan de kascommissie van de vv Heino

· Organiseert tenminste één keer per seizoen een eigen vergadering voor de leden van “Vrienden van de vv Heino”. Deze vergadering heet de ‘Vriendenvergadering’.

Vaste agendapunten voor de ‘Vriendenvergadering’ zijn:

· Algemene bestuurszaken

· Financiële verantwoording afgelopen seizoen

· Beleidsplan/activiteitenplan komend seizoen

· Vaststellen bestedingsdoel

· (Her-)verkiezing bestuursleden

De leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor de ‘Vriendenvergadering’. Kies- en stemgerechtigd zijn alle leden die aan hun financiële verplichtingen hebben voldaan.

Besteding gelden

* Van de jaarlijkse opbrengst wordt 35 euro per Vriend besteed aan de doelstelling van de ‘Vrienden van vv Heino’.
* In de jaarlijkse ‘Vriendenvergadering’ bepalen de leden gezamenlijk voor welke bijzondere wens de opbrengst wordt gebruikt.
* De leden mogen het geld uitsluitend toewijzen aan een of meerdere doelen, die nadrukkelijk door het hoofdbestuur van de voetbalvereniging Heino als zodanig zijn aangewezen.
* Het is mogelijk dat de leden besluiten de jaarlijkse opbrengst enkele jaren ‘op te sparen’ zodat in éénmaal een grote(re) bijdrage aan de vereniging kan worden verstrekt voor een specifiek doel.
* er wordt jaarlijks € 5,– per vriend beschikbaar gesteld voor maatschappelijke activiteiten,
* Ideeën voor de besteding kunnen door de leden van de ‘Vrienden van vv Heino’ bij het bestuur worden aangeleverd.

Ontbinding

* De club vrienden van de vv Heino wordt ontbonden door een besluit van de Vriendenvergadering en na goedkeuring door het bestuur van de vv Heino.
* Een eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan de vv Heino.

Overig

* In situaties waarin dit reglement niet voorziet, treedt het huishoudelijke reglement en/of de statuten van de vv Heino in de plaats.
* In dit reglement kunnen geen bepalingen staan die strijdig zijn met de statuten van de vv Heino.
* De vaststelling van dit reglement door de leden van de ‘Vrienden van vv Heino’ is pas definitief als het tevens is goedgekeurd door het bestuur van de vv Heino.

Vrienden van vv Heino
Postbus 13
8140 AA Heino

[email protected]
www.vvheino.nl

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!